De naam van de instelling
Naam: Vereniging voor Jong Orthopedisch en Sportgeneeskundig Nederland
Afkorting: VEJOS NL
 
RSIN
KvK: 82061580
RSIN: 862321797
Bankrekeningnummer: t.b.a.
 
Postadres van de instelling
T.n.v. VEJOS NL
Vechtstraat 117-1
1079 JD Amsterdam
 
Doelstelling van de ANBI
VEJOS NL heeft ten doel: 1) het toegankelijker aanbieden van inhoudelijk en verdiepend extracurriculair materiaal aan masterstudenten die de studie Geneeskunde volgen en aan basisartsen/ANIOS en arts-onderzoekers werkzaam in de Orthopedie en Sportgeneeskunde; 2) het in verbinding brengen van de vakgebieden Orthopedie en Sportgeneeskunde; en 3) het in verbinding brengen van de genoemde vakgebieden met de medische industrie.
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2021 – 2022
Doel 1: VEJOS NL op de kaart zetten. Snel professionaliseren
– PR ontwikkelen
– Leden werven
– Financiering opzet VEJOS NL
– Partnernetwerk opbouwen

Doel 2: inhoud orthopedie en sportgeneeskunde op een toegankelijke 
manier aanbieden aan de VEJOS-doelgroep
– Extra-curriculaire activiteiten aanbieden
– 3 zaterdag masterclasses organiseren
– 3 woensdagavondlezingen organiseren
– Opties verkennen om een masterclass-weekend te organiseren i.s.m. partners binnen het netwerk
– 1 extracurriculair evenement organiseren
– Aandacht binnen activiteiten voor theorie, praktijk en beeldvorming
– Onderzoek stimuleren
– Accreditatie onderzoeken

Doel 3: continuïteit VEJOS NL waarborgen
– Uitbreiding buiten regio Amsterdam
– Aanstellen landelijk bestuur
– Aanstellen RvT binnen 3 jaar
 
De manier waarop de instelling geld werft
Onze gelden zullen voornamelijk gewonnen worden door:
 
1. Lidmaatschapgelden;
2. Fondsen;
3. Sponsoring;
4. Donaties.
 
Andere mogelijke vormen van inkomsten zullen onder andere bestaan uit kaartverkoop voor specifieke activiteiten onder de leden, interest over vermogen van VEJOS NL en inkomsten uit social media.
 
Het beheer van het vermogen van de instelling
De ontvangen gelden, fondsen, sponsoring en donaties die het gevormde vermogen bepalen wordt beheerd door het bestuur van VEJOS NL als uitvoerend orgaan en de uitgaven zullen voorafgaand worden goedgekeurd door een Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij zal er een balans worden gemaakt tussen doelmatigheid, zuinigheid/spaarzaamheid en duurzaamheid voor de verschillende activiteiten, waarbij het inhoudelijke element de boventoon voert. Het is bij een vereniging als VEJOS NL van belang dat ‘om niet’ diensten en eventueel goederen verstrekt worden aan de vereniging, om een zo groot mogelijke zekerheid te waarborgen, waarbij eventuele uitgaven in een later stadium van het proces om het uiteindelijke doel te bereiken bij voorbaat niet uitgesloten worden.
 
De vereniging geeft donateurs de mogelijkheid aan te geven of een donatie ten goede moet komen van het uiteindelijke doel of dat de donatie de (administratieve) kosten die op weg naar het doel gemaakt worden kunnen dekken.
 
Fondsen die worden geworven worden naar aanleiding van de gestelde doelstelling passen beheerd. Zoals eerder vermeld, is de ALV met de taak belast om te bepalen hoe het verkregen vermogen met de doelstellingen van VEJOS NL wordt uitgegeven. De fondsen zullen naar de aanleiding van de afspraken passend worden beheerd.
 
Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur vervullen zijn of haar functies volledig op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding en/of vacatiegeld, middellijk noch onmiddellijk. Hierbij zijn gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging uitgezonderd.Gemaakte reiskosten door de bestuursleden zijn niet declarabel. De andere gemaakte kosten kunnen als declaratie worden ingeleverd bij de penningmeester. Daarnaast zijn en worden er geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. VEJOS NL heeft noch directie noch personeel in dienst.

 
Bestuur
Ted van Iersel, voorzitter
Kim Janssen, secretaris
Vito Hattem, commissie sportgeneeskunde
Ruben Stavenuiter, commissaris orthopedie / penningmeester